In dit privacybeleid wordt uiteengezet hoe TSS informatie gebruikt en beschermt wanneer een app of website van TSS wordt gebruikt. TSS is vastbesloten ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. Mochten we u vragen om bepaalde informatie waarmee u kunt worden geïdentificeerd bij het gebruik van deze website, dan kunt u er verzekerd van zijn dat dat deze informatie alleen zal worden gebruikt in overeenstemming met deze privacy statement. TSS kan dit beleid van tijd tot tijd wijzigen door bijwerking van deze pagina.
U dient deze pagina van tijd tot tijd te bezoeken om ervoor te zorgen dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen. Dit beleid is van kracht vanaf 30-10-2014

Wat verzamelen wij?
We kunnen de volgende informatie verzamelen:

• naam

• contactgegevens zoals emailadres

• demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en interesses

• andere informatie zoals via enquetes

Wat we doen met de informatie die we verzamelen?
We hebben deze informatie nodig om uw behoeften te begrijpen en u te voorzien van een betere service, en in het bijzonder om de volgende redenen:

• Het intern bijhouden.

• We kunnen de informatie gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren.

• We kunnen een periodiek promotionele e-mail sturen over nieuwe producten, speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan wij denken dat u het wellicht interessant.

• Van tijd tot tijd, kunnen wij uw gegevens ook gebruiken om u te contacteren voor marktonderzoek. Wij kunnen contact met u opnemen per e-mail, telefoon, fax of post.

• We kunnen de informatie gebruiken om de website aan te passen aan uw interesses.

• Wij zullen uw gegevens nooit verkopen.

Veiligheid
We zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is. Om onbevoegde toegang of openbaarmaking te voorkomen hebben we diverse geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures in het leven geroepen om de informatie te beschermen en beveiligen die we online verzamelen.

Hoe gebruiken we cookies
Een cookie is een klein bestand dat toestemming vraagt om op de harde schijf van uw computer te worden geplaatst. Als u hiermee instemt, wordt het bestand toegevoegd en de cookie analyseert uw webverkeer of laat u weten wanneer u een bepaalde site bezoekt.

Wij gebruiken traffic log cookies om te identificeren welke pagina’s worden gebruikt. Dit helpt ons data over webpagina verkeer te analyseren en het verbeteren van onze website om af te stemmen op de behoeften van klanten. We gebruiken deze informatie uitsluitend voor statistische analyse doeleinden en vervolgens worden de gegevens uit het systeem verwijderd.

Over het algemeen helpen cookies ons u te voorzien van een betere website, door ons in staat te stellen om toezicht te houden welke pagina’s u nuttig vindt en welke niet. Een cookie geen ons op geen enkele wijze toegang tot uw computer of enige informatie over u, anders dan de gegevens waarbij u ervoor kiest om die met ons te delen.

U kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt meestal de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren als u dit verkiest. Dit kan als gevolg hebben dat u de website niet optimaal kunt bekijken en /of ervaren.

Links naar andere websites
Onze website kan links bevatten, zodat u gemakkelijk andere interessante websites kunt bezoeken. Echter, zodra u deze links gebruikt om onze site te verlaten, moet u er rekening mee dat wij geen enkele controle over die andere website hebben. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor de bescherming en privacy van alle informatie die u verstrekt tijdens uw bezoek aan dergelijke sites en dergelijke sites vallen niet onder deze privacy statement.

Als u van mening bent dat de informatie die wij over u hebben onjuist of onvolledig is, kunt u een email sturen naar info@tss.nl. We zullen zo snel mogelijk alle informatie die onjuist blijkt te zijn corrigeren.

—————————————————————————————————————————

This privacy policy sets out how TSS uses and protects any information that you give TSS when you use this website.TSS is committed to ensuring that your privacy is protected. Should we ask you to provide certain information by which you can be identified when using this website, then you can be assured that it will only be used in accordance with this privacy statement.TSS may change this policy from time to time by updating this page. You should check this page from time to time to ensure that you are happy with any changes. This policy is effective from 30-10-2014

What we collect
We may collect the following information:

• name

• contact information including email address

• demographic information such as postcode, preferences and interests

• other information relevant to customer surveys and/or offers

What we do with the information we gather
We require this information to understand your needs and provide you with a better service, and in particular for the following reasons:

• Internal record keeping.

• We may use the information to improve our products and services.

• We may periodically send promotional email about new products, special offers or other information which we think you may find interesting using your email address.

• From time to time, we may also use your information to contact you for market research purposes. We may contact you by email, phone, fax or mail.

• We may use the information to customize the website according to your interests.

• We will never sell your information.

Security
We are committed to ensuring that your information is secure. In order to prevent unauthorized access or disclosure we have put in place suitable physical, electronic and managerial procedures to safeguard and secure the information we collect online.

How we use cookies
A cookie is a small file which asks permission to be placed on your computer’s hard drive. Once you agree, the file is added and the cookie helps analyze web traffic or lets you know when you visit a particular site. Cookies allow web applications to respond to you as an individual. The web application can tailor its operations to your needs, likes and dislikes by gathering and remembering information about your preferences.

We use traffic log cookies to identify which pages are being used. This helps us analyze data about web page traffic and improve our website in order to tailor it to customer needs. We only use this information for statistical analysis purposes and then the data is removed from the system.

Overall, cookies help us provide you with a better website, by enabling us to monitor which pages you find useful and which you do not. A cookie in no way gives us access to your computer or any information about you, other than the data you choose to share with us.

You can choose to accept or decline cookies. Most web browsers automatically accept cookies, but you can usually modify your browser setting to decline cookies if you prefer. This may prevent you from taking full advantage of the website.

Links to other websites
Our website may contain links to enable you to visit other websites of interest easily. However, once you have used these links to leave our site, you should note that we do not have any control over that other website. Therefore, we cannot be responsible for the protection and privacy of any information which you provide whilst visiting such sites and such sites are not governed by this privacy statement. You should exercise caution and look at the privacy statement applicable to the website in question.
If you believe that any information we are holding on you is incorrect or incomplete, please write to or email us as soon as possible, at the above address. We will promptly correct any information found to be incorrect.